Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podlaskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

KSOW

W latach 2014-2020, KSOW wspierać będzie wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) na różnych etapach jego realizacji.
 
Podstawą wdrażania KSOW jest plan działania na lata 2014-2020. Wykonywany on  będzie przez dwuletnie plany operacyjne.

Zadaniem KSOW będzie skupianie wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, w tym instytucji i organizacji pozarządowych oraz struktur administracji rządowej i samorządowej. W Polsce będą to struktury
administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Strukturę KSOW tworzą:

 • jednostka centralna oraz jednostki regionalne, 
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (W Podlaskim - Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie), 
 • Grupa Robocza ds. KSOW i wojewódzkie grupy robocze.

Funkcję jednostki centralnej KSOW pełni Instytucja Zarządzająca, czyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zgodnie z przepisami krajowymi upoważnił Centrum Doradztwa Rolniczego w drodze rozporządzenia do wykonywania zadań tej jednostki (przed 1 stycznia 2018 r. funkcję tę pełniła fundacja FAPA).

Jednostki regionalne umiejscowione są w samorządach województw.

W województwie podlaskim Jednostka Regionalna KSOW funkcjonuje w ramach struktur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – kontakty tutaj

Priorytety PROW 2014-2020:

 • Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.
 • Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.
 • Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 • Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
 • Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.
 • Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cele KSOW:

określone w PROW 2014-2020 i w art. 54 ust 2 rozporządzenia 1305/2013, są następujące:

 • zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich,
 • podniesienie jakości wdrażania PROW,
 • informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania,
 • wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich,
 • aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Działania KSOW:

określone w PROW 2014-2020 i w art. 54 ust 3 rozporządzenia 1305/2013, są następujące:

 • Działanie 1 (nie dotyczy samorządów województw) Rozpowszechnianie informacji na temat wyników monitoringu i oceny realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.
 • Działanie 2 (przeznaczone dla SIR) Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.
 • Działanie 3 (do realizacji od 2017 r., dotyczy m. in. samorządów województw) Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu.
 • Działanie 4 (dotyczy m. in. samorządów województw) Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.
 • Działanie 5 (dotyczy CDR, WORD, IZ) Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.
 • Działanie 6 (dotyczy m. in. samorządów województw) Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
 • Działanie 7 (dotyczy IZ oraz JC KSOW) Współpraca z Europejską Siecią na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ESROW).
 • Działanie 8 (dotyczy m. in. samorządów województw, wyłącznie operacje własne) Plan komunikacyjny PROW 2014-2020
 • Działanie 9 (dotyczy m. in. samorządów województw)Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.
 • Działanie 10 (dotyczy m. in. samorządów województw)Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą.
 • Działanie 11 (dotyczy m. in. samorządów województw) Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych
  społecznie.
 • Działanie 12 (dotyczy m. in. samorządów województw) Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.
 • Działanie 13 (dotyczy m. in. samorządów województw) Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Ponadto w okresie programowania na lata 2014-2020 KSOW obejmuje również działania informacyjno-promocyjne ujęte w Planie Komunikacyjnym.

W ramach KSOW utworzona zostanie również Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Za koordynację realizacji zadań w ramach SIR odpowiada Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR), zaś jednostkami realizującymi zadania sieci SIR w poszczególnych województwach są wojewódzkie jednostki doradztwa rolniczego (WODR).
W województwie podlaskim jednostką realizującą zadania SIR jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego zaprasza do współpracy partnerów:  

 1. urzędy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym instytucje odpowiedzialne za fundusze strukturalne,
 2. samorządy województw, gmin i powiatów,
 3. organizacje branżowe,
 4. organizacje spółdzielcze,
 5. izby rolnicze,
 6. instytuty resortowe,
 7. podmioty gospodarcze,
 8. jednostki badawczo-rozwojowe,
 9. organizacje pozarządowe, szczególnie działające w sektorze rolno-spożywczym lub zajmujące się szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich,
 10. państwowe jednostki doradztwa rolniczego,
 11. służby ochrony przyrody,
 12. lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym,
 13. szkoły średnie i wyższe,
 14. osoby fizyczne.

Partnerzy mają możliwość wpływać na kierunek działań podejmowanych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zarejestruj się)

W razie pytań prosimy o kontakt z zespołem Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie podlaskim:

tel. (85) 66-54-212 lub (85) 66-54-207    lub  ksow@wrotapodlasia.pl

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009